เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 8 อัตรา

1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
3. วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา
หากพนักงานครูเทศบาล มีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ และหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์/โทรสาร 04414616 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice06082561.pdf)หนังสือที่ บร 52005/ว 2551 ลว. 6 ส.ค. 61465 kB232

บริการประชาชน