ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ภารโรง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561