เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศบัญชีรายชือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  จากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562