ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ตองใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ดังต่อไปนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง

   1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่

         1.1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป         จำนวน  1  อัตรา

         1.1.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา

   1.2  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่

         1.2.1  ตำแหน่ง  นักการ                                 จำนวน  1  อัตรา

ติดต่อขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 044-602345 โทรสาร 044-611396

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2562  ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 044-602345 และทาง www.buriramcity.go.th

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 044-602345 และทาง www.buriramcity.go.th

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง.pdf)ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง.pdf6152 kB246