เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์