เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากมีผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์