ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน   จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 

ราคากลางตั้งไว้   780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำมาใช้ในกิจการของสำนักปลัด   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รายละเอียดตามคุณลักษณะ แนบท้ายประกาศสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   30 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560   ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่   31   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   12 เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2560   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559   ถึงวันที่ 9   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4460 2345 ต่อ 205   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

 

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศสอบราคา เลขที่ 5/2560)ประกาศสอบราคา เลขที่ 5/25609162 kB424