ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ติดตั้งระบบสัญญาไฟจราจร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการดังนี้

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนจิระตัดซอยโรงอิฐแสงเจริญ (แยกโรงอิฐแสงเจริญ
2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนปลัดเมืองตัดถนนสุคนธมัต (แยกสระว่ายน้ำ)
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนสุนทรเทพตัดถนนคูเมือง (แยกห้องสมุดประชาชน)
4. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนหน้าสถานี ตัดถนนไปวัดป่าธรรมธีราราม (แยกวัดป่าหลังโรงเลื่อย)
5. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนรมย์บุรีตัดถนนพิทักษ์ (แยกเทศบาล)
6. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนธานีตัดถนนรมย์บุรี (แยกลายไหม)
7. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนปลัดเมืองตัดถนนธานี (แยกประปาเก่า)
8. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนสุนทรเทพตัดถนนธานี (แยกธนาคารกรุงเทพ)
9. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนนิวาศตัดถนนไปวัดป่าธรรมธีราราม (แยกหน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม)

ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,995,000บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ราคากลางของทางราชการดังกล่าว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2560เวลา10.00น. ถึง 10.30 น.ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00น.หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดีและจะนำมาเป็นข้ออ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ2,500บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 1เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4460 2345ต่อ 205ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริการประชาชน