ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน  เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในส่วนของการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จึงขอยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์