เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. เครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด
2. ชุดภาครับสัญญาณชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 58 ชุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

บริการประชาชน