เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอล ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ป้าย ราคากลางในการประมูลจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560