เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ  รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ราคากลางของครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560