ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เฉพาะหมวดงานหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" 

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,928,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560