ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอล ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในส่วนของการกำหนดราคากลาง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560