ตามที่โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เฉพาะหมวดงานหลังคา ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้าง 1,928,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที่ กศ.2/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดขายเอกสารสอบาคา ตั้งแต่วันที่ 4- 14 กรกฎาคม 2560 และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นั้น

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับแบบแปลนก่อสร้างกับตัวเสาอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้การสอบราคาในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงให้ยกเลิกประกาศและการสอบราคาครั้งนี้ และจะได้ดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560