ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในภารกิจของกองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. รถบรรทุก 6 ท้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
2. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 2 คัน

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ขอรับเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สอบถามโทรศัพท์ 044612643 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางของครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560