ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาตลาดค้าปลีก จำนวน 1 โครงการ
ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260,000 บาท (แปดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345  ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ