ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอล ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 1 ป้าย
ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345  ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ