เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จำนวน 1 รายการ คือ 
1. เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด

ราคากลางตั้งไว้ 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560