เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนนิวาศ บริเวณบ่อน้ำหลังสถานีรถไฟ จำนวน 1 แห่ง

ราคากลางตั้งไว้ 3,040,000 บาท (สามล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้แต่เวลา 11.00 น.

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560

ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560