เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่่อสร้างในการในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,338,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044611536 ในวันและเวลาราชการ