เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่่อสร้างในการในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,040,000 บาท (สิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044611536 ในวันและเวลาราชการ