เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสานธีรวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๑,๙๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ จำนวน ๑๘๙ รายการ จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

บริการประชาชน