เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนทิศตะวันตกโรงฆ่าสัตว์ (ชุมชนฝั่งละลม)

บริการประชาชน