เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอยกเลิกประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)