เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 3 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงตลาดค้าปลีกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานีขำนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (แห่งใหม่)