เรียกประมูลให้เช่าทรัพยืสินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกประมูลราคาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 3 หลัง) ณ บริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (Image_00015.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์76 kB50

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico8 ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bindding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

e-Service