ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2559

จึงประกาศไว้มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

บริการประชาชน