โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ในชุมชน  เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

- ชุมชนฝั่งละลม สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์

- ชุมชนวัดอิสาณ สถานที่ ที่ทำการชุมชน

- ชุมชนหลักเมือง สถานที่ ศาลาออกกำลังกาย

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

- ชุมชนสะพานยาว สถานที่ ที่ทำการชุมชน

- ชุมชนตลาดสด สถานที่ หน้าบ้าน อสม.มณี

- ชุมชนเทศบาล หน้าบ้าน อสม.เกศรินทร์ (ภูมิเปาโล)

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

- ชุมชนหลังศาล สถานที่ หน้าบ้าน สท.บุณฑริกา

- ชุมชนต้นสัก สถานที่ หน้าบ้าน อสม.สุดใจ

- ชุมชนประปาเก่า สถานที่ หน้าบ้าน อมส.สุรชัย

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

- ชุมชนหน้าสถานี สถานที่หน้าบ้าน สท.องอาจ

- ชุมชนหลังสถานี สถานที่ข้างร้านขายยา

- ชุมชนชุมเห็ด สถานที่ หน้าบ้านประธานชุมชน

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

- ชุมชนหนองปรือ สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์

- ชุมชนตลาด บขส. สถานที่ หน้าบ้าน อสม.สุมัทนา

- ชุมชนบุลำดวนใต้ สถานที่ หน้าบ้าน อสม.ประเนียร

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

- ชุมชนบุลำดวนเหนือ สถานที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

- ชุมชนโคกกลาง สถานที่ ลานกลางบ้าน

- ชุมชนราชภัฏ สถานที่ หน้าบ้านประธานกรรมการชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044602345 ต่อ 301-302