กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ปนะชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความประณีต สวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมรายได้ ตามนโยบาย นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=181757

บริการประชาชน