ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และประชาคมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2560

บริการประชาชน