ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ออกใบอนุญาตให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 
เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 
สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้หน่วยงานฝึกอบรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ ที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 105 หรือ 044611111
เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิง)ประกาศจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิง7723 kB255

บริการประชาชน