ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 จึงประกาศไว้มาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

บริการประชาชน