สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเเก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการสำนักทะเบียนต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดการทำบัตรประจำตัวประชาชนควบคู่กันไป สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยเพื่อพิสูจน์ทราบเเละยืนยันตัวบุคคลในการขอให้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเเละเอกชนเเละเป็นเอกสารลำดับเเรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆตามมา เเละ ณ ปัจจุบันที่ได้พัฒนาระบบการบริการประชาชน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเป็นหลักฐานในการขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ ได้จำนวน 38 บริการ เช่น การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีบรรลุนิติภาวะเเล้ว) การติดต่อขอไฟฟ้า ประปา การจดทะเบียนสมรส (กรณีบรรลุนิติภาวะเเล้ว)  การเเสดงสิทธิขอรับการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) เป็นต้น

จากประโยชน์เเละความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวทำให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องการบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่น เพื่อไปดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ โดยมิชอบ เช่น  นำไปเปิดบัญชีธนาคาร ทำให้เกิดความเดือดร้อน เเละเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของบัตรอาจตกเป็นผู้ต้องหาอย่างที่เป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนี้ ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรต้องเก็บรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี พึงระมัดระวังอย่าให้สูญหายหากรู้ว่าบัตรสูญหายเมื่อใด ให้รีบเเจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือสถานที่ทำบัตร ณ ศูนย์การค้าต่างๆ ที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด เพื่อเเจ้งบัตรหายพร้อมกับขอมีบัตรใหม่ เพราะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่เเล้ว บัตรเดิมที่สูญหายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที เเละหากผู้ขอมีบัตรประสงค์จะขอบันทึกการรับเเจ้งเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันก็สามารถคัดเเละรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ ณ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตร

***หากประชาชนท่านใดที่มีปัญหาหรืออุปสรรค หรือต้องการข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4460-2345 ต่อ 103,104 หรือ 0-4461-2255 หรือ ติดต่อโดยตรงที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-7620 หรือสายด่วน 1548 ตามวัน เเละเวลาราชการ***

บริการประชาชน