วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560

"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"

ข้อมูล :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://bit.ly/2HYK2Ez


บริการประชาชน