เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ให้เป็นไปโดยรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 
ติดต่อสอบถาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร 0 4461 1111 สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการประชาชน