เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 24 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลว. 31 ก.ค. 61)ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลว. 31 ก.ค. 61223 kB291