เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

บริการประชาชน