เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561


บริการประชาชน