เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมว ณ บริเวณโดมสวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์