ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป


บริการประชาชน