ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นควรประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2562

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562