ทุกการประเมินจากท่าน....จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

คลิกลิงค์นี้เพื่อตอบแบบประเมิน https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlx54r
หรือสแกน QR-Code ที่ภาพ

#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือใคร ????

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่าง ๆ กับ #เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หรือ#โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อาทิ
- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
- ผู้มาใบอนุญาตต่างๆ
- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ
- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน
- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์
- ผู้มาแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่
- ขอมีบัตรบัตรประจำตัวประชาชน
- ขอหนังสือรับรอง
- ผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครเรียน ฯลฯ
ในช่วงการขอรับบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญท่านหรือตัวแทนหน่วยงานบริษัท หน่วยงานของรัฐ
#ร่วมตอบแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลในการตอบครั้งนี้ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคลแต่อย่างใด

คลิกลิงค์นี้เพื่อตอบแบบประเมิน https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlx54r
หรือสแกน QR-Code ที่มุมซ้ายของภาพ
สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็ปเลต

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้
#ITA #EIT #การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ #ประจำปี2562 #เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 


บริการประชาชน