เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนพัฒนท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

โดยมี นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  นายแพ  เดชพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มรักบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการชุมชน อสม. จากชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4