ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

- การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- การคัดแยกขยะในชุมชนโดยนำขยะรีไซเคิลมาแลกของกิน ของใช้
- พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
#ซึงการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
*** จึงใคร่ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว*** 
####### ณ วันที่ 11 มิ.ย. 62 - 9 ส.ค. 62 ######

กําหนดการ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สู่ชุมชนพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2562

วัน เวลา และสถานที่การออกพื้นที่
11 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนชุมเห็ด บ้านประธานชุมชน
13 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ศูนย์ ศสมชหน้าสถานีรถไฟ
18 มิ.ย. 56 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนหนองปรือ ศูนย์ ศาลาชุมชนสระหนองปรือ
20 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนประปาเก่า ศูนย์ ศสมชประปาเก่า
25 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ถนนหน้ามูลนิธิสว่างจรรยาธรรม
27 มิ.ย. 56 เวลา 16.00 - 50.00 น. ชุมชนบุลําดวนเหนือ ศาลาอเนกประสงค์ ชบุลําดวนเหนือ
2 ก.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนตลาดบขส. ศูนย์ ศสมช.ตลาดบขส.
4 ก.ค. 56 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนหลังศาล บ้านสทบุณฑริกา ปิ่นเจรุญ.
9 ก.ค. 56 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนเทศบาล บ้าน อสมประทุมวรรณ ทองศรี
11 ก.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนตลาดสด บ้านอสมมณี มะนิตรัมย์
15 ก.ค. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนวัดอิสาณ ศูนย์ ศสมชวัดอิสาณ.
18 ก.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนบุลําดวนใต้ ศูนย์ ศสมชบุลําดวนใต้
23 ก.ค. 55 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนราชภัฏ แฟลตตํารวจ
25 ก.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนต้นสัก บ้าน อสมสุดใจ กองดํารงค์กุล
30 ก.ค. 62 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนหลักเมือง ศูนย์ ศสมชหลักเมือง
1 ส.ค. 56 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนโคกกลาง บ้าน อสมบุญเนียม เพชรรัมย์
6 ส.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนสะพานยาว ศูนย์ ศสมชสะพานยาว
8 ส.ค. 59 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนฝั่งละลม ศาลาเอนกประสงค์ฝั่งละลม


บริการประชาชน