เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งนายกเทศมนตรีบุรีรัมย์ ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562