ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่๒/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice08082562.pdf)ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)703 kB93