ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และสภาเทศบาลได้นัดประชุมในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ขอได้โปรดปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒