ประชาสัมพันธ์ แผนผังการเดินรถเข้า-ออกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการใช้เส้นทาง

ข้อมูล :งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์