ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบๆ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน